Photo by Giorgio Trovato

brown wooden doll on white ceramic toilet bowl